PROGRAM:

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Slovo starostky
4) Kontrola plnění usnesení 11. ZM z 18. 2. 2016 a 12. ZM z 31. 3. 2016
5) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
6) Různé – občané
13) Sportovní areál pod Horečkami/bruslení (předřazen)
7) Výroční zpráva za rok 2015
8) Převody nemovitých věcí
9) Souhlas s přijetím dotací z MSK a uzavření smluv
10) Dotace pro sociální služby a uzavření smlouvy s MSK
11) Souhlas s realizací VII. etapy „Regenerace panelových sídlišť“ Fr. Horečky/Rožnovská
12) Aktuální informace o dotačních projektech
14) Změna rozpočtu na rok 2016 – RO č. 2
15) Návrh OZV-2016-01, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Frenštátu
pod Radhoštěm
16) Návrh OZV–2016–02 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při
provozování hostinských činností
17) Návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině organizační složky Středisko sociálních služeb
18) Návrh jednacího řádu Zastupitelstva města
19) Další postup ve věci žaloby na zaplacení smluvní pokuty
20) Různé

Komentáře