ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 19.4.2016

P R O G R A M

1.         Zahájení
2.         Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
3.         Schválení programu jednání zastupitelstva města
4.         Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
5.1       Zpráva o činnosti rady města

5.2       Informace o probíhajícím sporu s IPR
                                                                                                 
5.3       Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky města Rožnov p.R,. č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
            

6. ODBOR FINANČNÍ

6.1        Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3
6.2        Revokace usnesení č. XI/3 ze dne 23. 2. 2016 a projednání a schválení opravené smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku na provoz MHD Dolní Paseky
             

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

oddělení majetkoprávní:
7.1       Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k. ú. Hážovice pro stavební řízení
7.2       Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě na a v městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice a Hážovice
7.3       Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (silnice I/35)
7.4       Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm uzavírané mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, ŘSD ČR a  RWE GasNet s.r.o.
7.5       Projednání a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby ze dne 08. 01. 2013
7.6       Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 434/1 o výměře 106 m2 v k.ú. Tylovice, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví pana V.S., bytem Rožnov pod Radhoštěm
7.7       Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 48 o výměře 51 m2 v k.ú. Tylovice, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví paní D.P., bytem  Rožnov pod Radhoštěm
7.8       Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 1432/1 o výměře 3 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od paní K.H. bytem Praha do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rámci majetkoprávního řešení investiční akce „Rekonstrukce chodníku Bezručova ulice“
7.9       Projednání a schválení budoucí kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 2125/1 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví společnosti PBT Works s.r.o., se sídlem Lesní 2331, Rožnov pod Radhoštěm
7.10      Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 2770/3 o výměře 46 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od pana V.B. bytem Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rámci majetkoprávního řešení místní komunikace Na Pařeničkách
7.11      Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 2774/10 o výměře 11 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od  pana B.K. st. a paní M.K,  oba bytem Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rámci majetkoprávního řešení místní komunikace Na Pařeničkách

7.12      Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 2774/11 o výměře 21 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od pana M.R., bytem Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rámci majetkoprávního řešení místní komunikace Na Pařeničkách

7.13      Projednání a schválení směnné a kupní smlouvy a převodu pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm mezi panem B.K. ml., bytem Rožnov pod Radhoštěm a městem Rožnov pod Radhoštěm v rámci majetkoprávního řešení místní komunikace Na Pařeničkách
7.14      Projednání a schválení žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 1134/3, p.č. 1134/7 a p.č. 1134/14 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví České republiky do vlastnictví města (areál Základní školy Koryčanské Paseky)
7.15      Projednání a schválení žádosti o bezúplatný převod části pozemku p.č. 1250/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví České republiky do vlastnictví města (veřejné prostranství okolo bytových domů a školských zařízení na sídlišti Hradišťko a Písečný)
7.16      Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm, vodovodní řad v k.ú. Tylovice lokalita Balkán (investor manželé D.)
7.17     Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod technické infrastruktury ke stavbě „Prodloužení vodovodního řadu – venkovní vodovod“ se soukromým investorem v lokalitě Balkán, k.ú. Tylovice (manželé  D.)
                                              

8. ODBOR  ROZVOJE 

8.1       Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (č. 100/2016/OR) na pozemcích Povodí Moravy, s.p. v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v rámci investiční akce „Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm“

9. ODBOR ŠKOLSTVÍ  

9.1       Programová podpora 2016
9.2       Individuální žádost společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.
o dotaci z rozpočtu města na zabezpečení sportování mládeže, dětí MŠ a žáků ZŠ na zimním stadionu
9.3       Závazný příslib města poskytnutý TJ Rožnov na finanční spoluúčast na investičním záměru na rekonstrukci sportovní haly „Sokolovna“
                                  

10. ODBOR VÝSTAVBY 

10.1      Projednání požadavku na změnu územního plánu Rožnov pod Radhoštěm
                                                                   

11. OSTATNÍ PODÁNÍ 

11.1      Projednání a navržení změny člena dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.
11.2      Volba přísedících Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm
 

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

12.1      Informace o průběhu rekonstrukce 1/35

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here