Zastupitelstvo města Zubří 16.9.2021

    Zahájení, schválení programu Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu Volba návrhové komise Dotazy k činnosti RM Územní plán Zubří – změna č. 3…
    Back to top button