ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 15.12.2015

P R O G R A M
1. Zahájení.
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města.
4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města.
5.1 Zpráva o činnosti rady města.
5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR.
6. ODBOR FINANČNÍ
6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 8/2015.
6.2 Projednání a schválení návrhu odměn členům finančního a kontrolního výboru za rok 2015.
6.3 Informace o žádosti města Valašské Meziříčí o poskytnutí finančního daru na rekonstrukci stravovacího provozu Nemocnice Valašské Meziříčí.
6.4 Projednání a schválení návrhu rozpočtu města na rok 2016.
6.5 Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. na rok 2016.
6.6 Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 o místních poplatcích.7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU
7.1 Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 5/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rožnova pod Radhoštěm.oddělení majetkoprávní:
7.2 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu v a na městském pozemku v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm pro stavební řízení.
7.3 Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm pro stavební řízení.
7.4 Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě na a v městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm.
7.5 Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm.
7.6 Projednání a schválení majetkoprávního řešení investiční akce „Rekonstrukce chodníku Bezručova ulice“
7.7 Projednání a schválení žádosti o bezúplatný převod části pozemku p.č. 1250/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví České republiky do vlastnictví města (areál ZŠ 5. května 1700).
7.8 Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (areál MŠ 5. května 1527).
7.9 Projednání a schválení kupní smlouvy na část pozemku p.č. 6234 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (parkoviště ul. Bayerova).
7.10 Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod technické a dopravní infrastruktury ke stavbě „Dopravní a technická obsluha parcel v lokalitě Pod Kozincem“ se soukromým investorem.
7.11 Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (ul. Svazarmovská, u bytových domů č.p. 1692, 1693, 1694 a 1695).8. ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR
8.1 Projednání a schválení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města.
8.2 Pojednání a schválení programů programové dotace a časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2016.

9. ODBOR ROZVOJE
9.1 Projednání a schválení smlouvy č. 210/2015/ORM o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města v rámci stavby „Veřejné osvětlení ul. Na Láni“ se společností RG Kámen s.r.o.
9.2 Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu č. 0245/2015/ORM pro územní řízení akce „I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka, SSZ napojení společnosti Lidl a Billa“, se společností Billa Reality spol. s r.o.
9.3. Projednání a schválení realizace a spolufinancování projektu „Veřejné WC- parkoviště VMP, Palackého ul., Rožnov pod Radhoštěm“.

10. ODBOR VÝSTVBY A ÚP
10.1 Projednání požadavku na změnu územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm.

11. OSTATNÍ PODÁNÍ
11.1 Projednání návrhu na přejmenování ulice Svazarmovská předložený paní Kvapilovou.
11.2 Projednání a navržení zástupců města do dozorčí rady společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.
11.3 Projednání a navržení zástupců města do dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.

11.4 Projednání a rozhodnutí o založení společnosti Psí útulek Rožnovsko s.r.o.

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ
12.1 Informace o vkladu vodohospodářského majetku do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

12.2 Informace o návrhu kandidátů a jejich volbě do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně.

12.3 Informace o zásadách pro poskytování dotací v sociální oblasti na účely určené mikroregionem

 

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here