ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 15.9.2015

 

P R O G R A M

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
5.1. Zpráva o činnosti rady města

5.2. Informace o probíhajícím sporu s IPR

6. ODBOR FINANČNÍ

6.1. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6
6.2. Projednání a schválení smluv o ručení za úvěry poskytované společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. a Městské lesy Rožnov, s.r.o.
6.3. Projednání a schválení smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje (zajištění lékařské pohotovostní služby v Rožnově pod Radhoštěm)

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

7.1. Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm pro stavební řízení.
7.2. Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k. ú. Hážovice pro stavební řízení
7.3. Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města na pozemcích ve vlastnictví České republiky v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm.
7.4. Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrských sítí na a v městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
7.5. Projednání a schválení dohody o vypořádání finanční náhrady podle § 59 a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
7.6. Revokace usnesení č. 12 ze dne 23.6.2015 a projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (pozemky p.č. 2257/1, p.č. 2257/15, p.č. 2257/38, p.č. 2257/39, p.č. 2257/40, p.č. 2277/1 p.č. 2277/10, p.č. 2277/24, p.č. 2277/31, p.č. 2277/33, p.č. 2277/34 a p.č.2277/35, vše k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Na Pařeničkách)
7.7. Projednání a schválení žádosti o bezúplatném převodu části pozemku p.č. 1250/1, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví České republiky do vlastnictví města (areál MŠ 5. května 1527)
7.8. Projednání a schválení dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 16/2012/OSM/SOB mezi městem jako budoucím prodávajícím a společností Kaufland Česká republika v.o.s. jako budoucím kupujícím (prodej části pozemků p.č. 1012/2 a p.č. 3601/1, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm)
7.9. Projednání a schválení směnné smlouvy mezi městem a paní Stanislavou Kantorovou (směna části pozemků p.č. 3628/1 a p.č. 1930/1, vše k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Sladské)
7.10. Projednání a schválení kupní smlouvy mezi městem jako kupujícím a Tomášem Kocourkem jako prodávajícím (koupě pozemků p. č. 1270/1, p.č. 1270/2, p.č. 1270/3 a p.č. 4849/5, vše k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita u kruhového objezdu na ul. 5. května)
7.11. Projednání a schválení kupní smlouvy mezi městem jako kupujícím a společností INTOZA s.r.o. jako prodávající (koupě pozemku p.č. 1224/5, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita sídliště Láz, ul. Kulturní)

8. ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR

8.1. Projednání závěrečného účtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2014
8.2. Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem jako poskytovatelem dotace a Valašským muzeem v přírodě jako příjemcem dotace na zajištění 38. ročníku MFF Rožnovské slavnosti 2015

8.3. Projednání a schválení programové podpory – II. kolo sociální oblast

9. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

9.1. Projednání a schválení zprávy o uplatňování územního plánu Rožnov pod Radhoštěm v období 2012-2015
9.2. Projednání požadavku na změnu územního plánu Rožnov pod Radhoštěm

10. OSTATNÍ PODÁNÍ

10.1. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky města Rožnov pod Radhoštěm, č. 3/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

11. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

 

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here