ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 23.6.2015

Program jednání:

1. Zahájení
2. Složení slibu nového člena zastupitelstva
3. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
4. Schválení programu jednání zastupitelstva města
5. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
5.1. Zpráva o činnosti rady města

5.2. Informace o probíhajícím sporu s IPR
– Mgr. Thomas Mumulos, Mgr. Olga Vrublová

6. ODBOR FINANČNÍ
6.1. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2015
6.2. Projednání a schválení závěrečného účtu a účetní závěrky města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2014
6.3. Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2014
6.4. Projednání a schválení poskytnutí úvěru a smlouvy o úvěru z Fondu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm
6.5. Projednání a schválení aktualizovaného znění Zásad pro zřízení a použití peněžního Fondu rozvoje technické infrastruktury Města Rožnov pod Radhoštěm
– Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU
oddělení majetkoprávní:

7.1. Projednání a schválení smluv o budoucísmlouvě o zřízení služebnosti v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k. ú. Tylovice pro stavební řízení
7.2. Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm pro stavební řízení – STAŽEN
7.3. Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrských sítí na a v městských pozemcích v k. ú. Rožnov p. R., k.ú. Tylovice a k.ú. Hážovice
7.4. Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemcích p.č. 2257/1, p.č. 2257/15, p.č. 2257/38, p.č. 2257/39, p.č. 2257/40, p.č. 2277/1, p.č. 2277/10, p.č. 2277/24, p.č. 2277/31, p.č. 2277/33, p.č. 2277/34 a p.č.2277/35 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch Města Rožnov pod Radhoštěm
7.5. Projednání možnosti vkladu vodohospodářského majetku města Rožnov pod Radhoštěm do základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
7.6. Revokace usnesení č. 17 ze dne 30.9.2014 a projednání a schválení dohody o vypořádání finanční náhrady podle § 59a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
7.7. Projednání a schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě o prodeji části pozemku p.č. 1747/2 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
7.8. Projednání a schválení prodeje a kupní smlouvy o prodeji části pozemku p.č. 3702/1 o výměře 244 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
7.9. Projednání a schválení prodeje a kupní smlouvy o prodeji pozemku p.č. st. 4900 o výměře 8 m2 a části pozemku p.č. 4868 o výměře 19 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, společnosti PBT Rožnov p.R., s.r.o.
7.10. Projednání a schválení prodeje a kupních smluv o prodeji pozemků p.č. st. 2009, p.č. st. 2010, p.č. st. 2011, p.č. st. 2012, p.č. st. 2013 a p.č. st. 2014, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, které se nacházejí pod garážemi na ulici Julia Fučíka, vlastníkům těchto garáží.
7.11. Projednání a schválení bezúplatného převodu části pozemku p.č. 1438/18 o výměře 81 m 2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Zlínského kraje ve prospěch Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.

– Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Michaela Slobodová

8. ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR
8.1. Projednání a schválení dotace Hockey clubu Rožnov pod Radhoštěm
– Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Dušan Vrážel

9. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP
9.1. Projednání a schválení požadavků na změnu č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, které budou projednány v rámci zprávy o uplatňování územního plánu
9.2. Projednání a schválení žádosti o prominutí úhrady nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace
– Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Lenka Vojkůvková

10. ODBOR ROZVOJE
10.1. Projednání a schválení podmínek poskytnutí finančního příspěvku občanům města Rožnov pod Radhoštěm na vybudování domovních kanalizačních přípojek v rámci stavby:„Čistá řeka Bečva, II. část“
– Ing. Radim Holiš, Ing. Ivo Marcin

11. OSTATNÍ PODÁNÍ
11.1. Zpráva kontrolního výboru zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm o průběhu a výsledcích kontroly společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. se zaměřením na energetiku v objektu Bečva, ul. Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm
– p. Libor Zavadil

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here