ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 1.11.2016

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
5.1 Zpráva o činnosti rady města
5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR

6.1 Projednání a schválení rozpočtových opatření č. 6/2016

7.1 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 819/1, p.č. 819/3, p.č.819/15, p.č. 819/22, p.č. 819/23, p.č. 819/24, p.č. 819/25 a p.č. 822/1 vše k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch Města Rožnov pod Radhoštěm

7.2 Revokace usnesení č. 8/XII ze dne 19. 4. 2016, projednání a schválení opravené smlouvy o zřízení věcného břemene v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm uzavírané mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, ŘSD ČR a GasNet s.r.o.

7.3 Projednání a schválení odkoupení nemovitostí v k.ú. Tylovice ve vlastnictví paní L.H. do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm

7.4 Projednání a schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o právu provést stavbu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm č. 17/2012/OSM/INO se společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 25110161, Praha (prodloužení doby platnosti smlouvy)

7.5 Projednání a schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 16/2012/OSM/SOB mezi městem jako budoucím prodávajícím a společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 25110161, Praha jako budoucím kupujícím (prodloužení termínu k podání výzvy k uzavření kupní smlouvy)

7.6 Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 3708/3 nově označeného jako pozemek p.č. 3708/12 o výměře 143 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do společného jmění manželů pana P.V. a paní M.V., Rožnov pod Radhoštěm

7.7 Projednání a schválení směnné smlouvy a převodu pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm mezi paní B.W., bytem Rožnov pod Radhoštěm a městem Rožnov pod Radhoštěm v rámci majetkoprávního řešení místní komunikace u MŠ 1. máje č.p. 1153

7.8 Informace k žádosti o vydání potvrzení o zániku předkupního práva pro město Rožnov pod Radhoštěm (Harcovna, Energoagua a.s.)

7.9 Projednání smluv o koupi bytů

8.1 Schválení smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
8.2 Projednání a schválení programů programové dotace pro rok 2017
8.3 Individuální dotace – II. kolo

9.1 Projednání a schválení „Akčního plánu rozvoje města na roky 2017 – 2018“ s výhledem na roky 2019 – 2020, jako prováděcího dokumentu Strategického plánu rozvoje města platného do roku 2020.

10.1 Informace o projektu Čistá řeka Bečva II.

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here