ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 10.9.2019

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
4.2 Zpráva o činnosti rady města
6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2019
7.1 Projednání a schválení kupní smlouvy na výkup části pozemku p. č. 2782/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve spoluvlastnictví pana F.H, pana J.J., pana A.P a paní J.Z.
7.2 Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 16/2019/OSM uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a paní L.M.
7.3 Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 31/2019/OSM uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a panem A.B.
7.4 Projednání a schválení Kupní smlouvy č. 262/2019/OSM na odkoupení části pozemku p.č. 295 v k.ú. Tylovice v podílovém vlastnictví pana M.B. a paní M.Ž. pro stavbu chodníku.
7.5 Projednání a schválení Kupní smlouvy č. 263/2019/OSM na prodej části městských pozemků p.č. 297 a p.č. 298 v k.ú. Tylovice manželům Ž.
7.6 Projednání a schválení smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. st. 822 jehož součástí je stavba č.p. 592 a pozemku p.č. 1002/10 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za účelem poskytování sociálních služeb.
7.7 Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových – pozemky pod chodníky na ul. Bezručova
8.1 Pojmenování ulice
9.1 Informace k plánovanému konání a realizaci Veřejného fóra
10.1 Projednání závěrečného účtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2018
11.1 Zpráva jednatele o činnosti společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o
11.2 Zpráva jednatele o činnosti společnosti TV Beskyd s.r.o. – stažen
11.3 Informace k investičním projektům
11.4 Informace o organizačních změnách na MěÚ

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here