Rožnov p. R. | zpravodajstvíRožnov pod Radhoštěm

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 11.2.2020

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
4.2 Zpráva o činnosti rady města
5.1 Informace o probíhajícím sporu s IPR
6.1 Rozpočtové opatření č. 1
6.2 Změna vyhlášky o místních poplatcích
7.1 Projednání a schválení směnné smlouvy se smlouvou darovací na směnu pozemků a bezúplatný převod chodníku, opěrných zídek a veřejného osvětlení chodníku mezi městem a společností RETIGO s.r.o.
7.2 Projednání a schválení směnné smlouvy se smlouvou darovací na směnu pozemků a bezúplatný převod veřejně přístupné účelové komunikace mezi městem a společností RETIGO s.r.o.
7.3 Projednání a schválení směnné smlouvy na směnu pozemků p.č. 3728/6, p.č. 3728/94, p.č. 3728/97 a p.č. 3728/104 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemky ve vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR, vše pozemky pod a u silnice I/35 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. nábřeží Dukelských hrdinů)
7.4 Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod nové veřejné dopravní infrastruktury, účelové komunikace na části pozemku p.č. 249/27 v k.ú. Rožnov p.R. a části pozemku p.č.729 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se soukromým investorem v lokalitě ul. Hrnčířská
7.5 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě směnné na směnu části městského pozemku p.č. 11 za pozemek p.č. 3690/42 a část pozemku p.č. 3690/21 ve vlastnictví společnosti Moravská nemovitostní a.s. s dohodou o budoucím zřízení předkupního práva pro město Rožnov pod Radhoštěm (Paláčkův mlýn)
7.6 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem na vybudování a převod technické infrastruktury ke stavbě „Komunikace a inženýrské sítě na parc. č. 1565/4, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“ se soukromými investory v lokalitě ul. Sluneční (část plochy BI č.35)
8.1 Volba přísedících k Okresnímu soudu ve Vsetíně pro období 2020 – 2024
8.2 Schválení odměn členům a předsedům komisí a výborů za rok 2019, kteří nejsou současně zastupiteli města
8.3 Aktualizace “Zásad pro poskytnutí odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů města” a stanovení výše odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty
8.4 Pojmenování ulice – Harcovna
9.1 Projednání a schválení Individuální dotace 1. kolo
9.2 Projednání a schválení Programové podpory 2020
10.1 Informace o spolupráci města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2020
10.2 Rodinná politika města Rožnov pod Radhoštěm 2020 – 2022
10.3 Potvrzení o zajištění vlastních zdrojů na dofinancování projektu JSDH_ V2_ 2020 „Pořízení nového dopravního automobilu“
10.4 Projednání a schválení Plánu přípravy na stárnutí 2020 – 2021
11.1 Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2019
11.2 Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm
12.1 Informace k investičním projektům
13. Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button