tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.
Rožnov p. R. | zpravodajstvíRožnov pod Radhoštěmzastupitelstvo Rožnov p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 11.9.2018

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
4.2 Zpráva o činnosti rady města

5.1 Informace o probíhajícím sporu s IPR
5.2 Změna počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 4
6.2 Projednání a schválení dohody o ručení za úvěr poskytovaný společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o.
6.3 Schválení kupní smlouvy na prodej akcií EP Rožnov a.s.

7.1 Projednání a schválení dohod o zrušení věcného břemene – služebnosti a smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (rekonstrukce silnice I/35)
7.2 Vnesení nemovité věci jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.
7.3 Revokace bodu 5 usnesení č. 9/XIX ze dne 20. 6. 2017, nové projednání a schválení prodeje části městského pozemku p.č. 1398/3 nově označeného jako p.č. 1398/32 o výměře 203 m 2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní M.R. (splátkový kalendář)
7.4 Revokace bodu 4 usnesení č. 9/XIX ze dne 20. 6. 2017, nové projednání a schválení prodeje části městského pozemku p.č. 1398/3 nově označeného jako p.č. 1398/31 o výměře 133 m 2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch manželů A. (splátkový kalendář)
7.5 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem (vybudovaní a budoucí koupě staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům) ke stavbě „Eden Rožnov 2“ se soukromým investorem v lokalitě Láz, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (společnost Eden Rožnov s.r.o.)
7.6 Projednání a schválení kupní smlouvy na výkup části pozemku p.č. 2645 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve spoluvlastnictví pana M.F, pana T.F a paní J.F, Dolní Paseky – zastávka u revíru
7.7 Projednání a schválení kupní smlouvy na výkup části pozemku p.č. 2643/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví pana M.K., Dolní Paseky – zastávka u revíru
7.8 Projednání a schválení prodeje pozemku p.č. st. 2636 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm pod budovou bez č.p. – technické vybavení ve prospěch vlastníka této budovy pana J.B., v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a zřízení předkupního práva a výhrady zpětné koupě
7.9 Projednání a schválení dohody se zrušením předkupního práva pro město Rožnov pod Radhoštěm na pozemky p.č. st. 1673/1 a p.č. 963/5 ve vlastnictví EP Development RPR, vše v k.ú Rožnov pod Radhoštěm
7.10 Projednání a schválení dohody o narovnání vzájemných sporných práv a závazků mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing. Ivo Mischingerem, 1. máje 2609, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ve věci pronájmu sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (mimo průmyslový areál Tesla) za účelem umístění a provozování reklamních, orientačních a informačních tabulí a bezdůvodného obohacení za užívání části pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za účelem provozování reklamních panelů a betonových skruží pro reklamní účely
7.11 Schválení kupní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových-odkup pozemků u parkoviště na ulici Bayerova

8.1 Projednání závěrečného účtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2017

9.1 Schválení smlouvy o poskytnutí individuální dotace Sdružení obcí Mikroregionu Valašsko – projekt Destinační společnost Valašsko

10.1 Informace o stavu řešení ověřených problémů města Rožnov pod Radhoštěm vzešlých z Veřejného fóra 2017
10.2 Partnerská spolupráce měst Rožnov pod Radhoštěm a Považská Bystrica: schválení realizace projektu „Společně k zvýšení kvality a výkonu aktérů veřejné správy“ (Fond malých projektů, program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osa 3) včetně zajištění finančních prostředků na spolufinancování tohoto projektu
10.3 Projednání a schválení druhé aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm

11.1 Kontrola realizace projektů zahrnutých v rozpočtu města 2017 pro organizační jednotku 3900 – Odbor investic

12.1 Informace o probíhající přípravě projektů „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“, „Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm“ a ostatních projektech

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button