ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 12.9.2017

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
5.1 Zpráva o činnosti rady města

5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření

7.1 Informace o realizaci projektu Modernizace a zefektivnění veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm

8.1 Směna části pozemku p.č. 782/21 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a částí pozemků p.č.782/8 a p.č. 782/12 ve vlastnictví společnosti RETIGO s.r.o. vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
8.2 Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě v městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
8.3 Projednání informace o záměru na rozšíření parkoviště na ul. Bayerova a schválení podání žádosti o přímý prodej pozemků p.č. 3564/43, p.č. 6234/1 a p.č. 6087/2 ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
8.4 Projednání informace o záměru na využití pozemku na ul. Horská a schválení podání žádosti o přímý prodej pozemku p.č. 1250/30 ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
8.5 Projednání a schválení smlouvy o koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od soukromých vlastníků (lokalita Za sokolovnou, II.etapa) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
8.6 Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části pozemků p.č. 1032/8, p.č. 3780/2, p.č. 3780/5 a p.č. 3781/8 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch manželů Z. a pana L.D.
8.7 Projednání a schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě na vybudování a převod technické a dopravní infrastruktury ke stavbě „Dopravní a technická obsluha parcel v lokalitě pod Kozincem“ se soukromými investory

9.1 Projednání a schválení závěrečného účtu Sdružení Mikroregionu Rožnovsko za rok 2016

10.1 Studie předpokládaného vývoje počtu dětí a žáků na rožnovských školách zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm

11.1 Informace o přípravě projektů „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“ a „Kulturní centrum v Rožnov pod Radhoštěm“
11.2 Informace o dokončených projektech v roce 2017

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here