ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 13.9.2016

 

1.         Zahájení
2.         Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
3.         Schválení programu jednání zastupitelstva města
4.         Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
5.1       Zpráva o činnosti rady města

5.2       Informace o činnosti Policie ČR na území města Rožnov pod Radhoštěm

5.3       Informace o probíhajícím sporu s IPR

6.1        Projednání a schválení rozpočtového  opatření č. 5

6.2        Převod finančních prostředků mezi peněžními fondy a návrh na zrušení Fondu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm

7.1       Projednání a schválení směny pozemku p.č. 48/1 ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm za pozemky p.č. 1219/1 a p.č. 43 ve    vlastnictví paní D.K., vše v k.ú. Tylovice

7.2       Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 3708/3nově označeného jako pozemek p.č. 3708/12 o výměře 143 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do společného jmění manželů V., Rožnov pod Radhoštěm

7.3       Projednání a schválení darovací smlouvy a bezúplatného převodu pozemku p.č. 1250/24 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (vrácení daru na základě darovací smlouvy č. 173/2007/OŠ/DAM)

7.4       Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (p.č. 3564/56 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm., chodník na ul. Bayerova)

7.5       Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva mezi převodcem a oprávněným Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a nabyvatelem a povinným městem Rožnov pod Radhoštěm (p.č. 1134/3, p.č. 1134/7 a p.č. 1134/14 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, u Základní školy Koryčanské Paseky č.p. 467).

7.6       Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva mezi převodcem a oprávněným Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a nabyvatelem a povinným městem Rožnov pod Radhoštěm (p.č. 1250/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, veřejné prostranství okolo bytových domů a školských zařízení na sídlišti Hradišťko a Písečný)

8.1       Projednání a schválení časového harmonogramu pro poskytování dotací pro rok 2017

9.1       Projednání a schválení účasti města Rožnov pod Radhoštěm v mezinárodním projektu partnerských měst s názvem „Strategic planning of partner cities (a way to share best practices and to identify areas for strenghtening cooperation)“ a předložení žádosti o finanční příspěvek
9.2       Projednání a schválení účasti města Rožnov pod Radhoštěm v mezinárodním projektu partnerských měst v oblasti vzdělávání, trhu práce, rovných příležitostí, kultury, historie a tradic

9.3       Projednání a schválení záměru na převod některých komunikací ve vlastnictví Zlínského kraje  v katastru města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města  Rožnov pod Radhoštěm

10.1      Projednání závěrečného účtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2015

11.1      Projednání a schválení Komunitního plánu sociálních služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm

12.1    INFORMACE o nabídce společnosti SYNOT REAL ESTATE, k.s. – budova Společenského domu

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here