ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 16.4.2019

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
4.2 Zpráva o činnosti rady města
5.1 Informace o probíhajícím sporu s IPR
6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2/2019
6.2 Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku na dopravní obslužnost autobusové linky Dolní Paseky
7.1 Projednání a schválení dohody o vypořádání – pan V.K. a paní M.K.
7.2 Projednání a schválení kupní smlouvy na výkup pozemku p. č. 3630/15 a 3630/16 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví pana M.K.
7.3 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení celého pozemku p. č. 1337/2 a části pozemku p.č. 33/1, vše k. ú. Tylovice, ve vlastnictví paní L.M.
7.4 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej části městského pozemku p.č. 4934/1 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm manželům J. a odkoupení pozemku p.č. 1337/4 a části pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví manželů J.
7.5 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení části pozemku p.č. st. 251 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví paní L.D.
7.6 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení části pozemku p.č. 216/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví paní M.C.
7.7 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení celého pozemku p. č. 1337/3 a části pozemku p.č. 35 vše k. ú. Tylovice ve vlastnictví pana A.B.
7.8 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení části pozemku p.č. 36 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví pana K.S.
7.9 Projednání a schválení směnné smlouvy na směnu částí pozemků ve vlastnictví pana M.S. za pozemek ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k. ú. Tylovice
7.10 Projednání a schválení směny části pozemku p.č. 1075/5 o výměře 7 m 2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 1072/3 o výměře 3 m 2 ve vlastnictví pana L.K. , vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
7.11 Projednání a schválení kupní smlouvy na odkoupení části pozemku p.č. 2201/8 o výměře 130 m 2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví paní Š.V.
8.1 Navržení zástupců města (kandidátů) do předsednictva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
8.2 Vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu pro rok 2019
8.3 Pojmenování nových ulic v lokalitě Písečný
8.4 Informace o spolupráci města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2019
9.1 Projednání a schválení Programové podpory 2019 – Program I, Program III, Program IV, Program V, Program VI, Program VII, Program VIII, Program IX
10.1 Informace k územnímu plánu Rožnov pod Radhoštěm, usnesení k žádostem o změnu ÚP
10.2 Zpráva o činnosti energetika města – stažen
10.3 Představení a prezentace vizí ředitele T klubu-kulturní agentury
11.1 Informace k investičním projektům
11.2 Informace o plánovaných investicích odboru správy majetku na rok 2019
12. Různé

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here