ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 18.6.2019

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
4.2 Zpráva o činnosti rady města
5.1 Informace o probíhajícím sporu s IPR
5.2 Zřízení Pracovní komise pro záležitosti ohledně soudních sporů vedených se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o.
6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3/2019
6.2 Projednání a schválení „Závěrečného účtu města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2018“ a schválení účetní závěrky za rok 2018
6.3 Projednání „Závěrečného účtu Sdružení měst mikroregionu Vsetínsko za rok 2018“
7.1 Projednání a schválení dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 1. 7. 2004 uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko
7.2 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (rekonstrukce silnice I/35)
7.3 Projednání a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě směnné č. 226/2017/OSM uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností RETIGO s.r.o.
7.4 Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p.č. 1543/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 5 m 2
7.5 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě směnné na směnu části pozemku p. č. 265 a celého pozemku p.č. 264 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 261 a část pozemku p.č. 263 ve vlastnictví paní D.D., vše k. ú. Tylovice.
7.6 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě směnné na směnu části pozemku p. č. 271, části pozemku p. č. 265 a celého pozemku p. č. 266 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 268 ve vlastnictví paní M.Z., vše v k.ú. Tylovice.
7.7 Projednání a schválení směnné smlouvy na směnu části pozemku p.č. 2205/2, části pozemku p.č. 2214/4 a celého pozemku p.č. 6412 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 1338/3, část pozemku p.č. 1338/4, část pozemku p.č. 1340/5 a část pozemku p.č. 2214/5, ve vlastnictví pana T. K., vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
7.8 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení části pozemku p.č. 211/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví paní M.N.
7.9 Projednání a schválení kupní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových-odkup pozemků u parkoviště na ulici Bayerova (opakovaně schváleno na ZM 11. 9. 2018)
7.10 Projednání a schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě na vybudování a převod technické a dopravní infrastruktury ke stavbě „Eden Rožnov“ se soukromým investorem v lokalitě Láz, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (společnost Eden Rožnov s.r.o.)
7.11 Projednání a schválení kupní smlouvy na výkup pozemků u silnice I/35 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví společnosti FASTAV DEVELOPMENT – AOC, s.r.o.
7.12 Projednání a schválení smlouvy o koupi stavby veřejné technické infrastruktury „Prodloužení vodovodního řadu – venkovní vodovod“ v k.ú. Tylovice, lokalita Balkán od soukromých investorů do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
7.13 Projednání a schválení smlouvy o koupi stavby veřejné technické a dopravní infrastruktury „Dopravní a technická obsluha parcel v lokalitě pod Kozincem“ v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (vodovod, splašková kanalizace) od soukromých investorů do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
7.14 Projednání a schválení smlouvy o koupi stavby veřejné technické infrastruktury „Prodloužení vodovodu a kanalizace k.ú. Tylovice č. parc 1142/5, Horní Dráhy“ od soukromých investorů do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
7.15 Projednání a schválení bezúplatného převodu územních komunikací včetně pozemků od ŘSZK do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
8.1 Zvolení dalších členů Strategického výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm
8.2 Udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm
8.3 Pojmenování ulic
9.1 Projednání a schválení Individuální dotace – II. kolo 2019
10.1 Schválení členství města Rožnov pod Radhoštěm ve Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO)
10.2 Kontrola realizace projektu Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy v městě Rožnov pod Radhoštěm, předkladatel Alois Vychodil
11.1 Zpráva jednatele o činnosti společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o
11.2 Zpráva jednatele o činnosti společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.
11.3 Informace o jednotném vizuálním stylu města Rožnov pod Radhoštěm
11.4 Zpráva o činnosti odboru strategického rozvoje a projektů (strategické plánování, energetik města, MA21, komunitní plánování, dotační projekty)
11.5 Informace o bleskové povodni v Rožnově pod Radhoštěm
12. Různé

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here