ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 20.12.2016

 

1.         Zahájení
2.         Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
3.         Schválení programu jednání zastupitelstva města
4.         Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
5.1        Zpráva o činnosti rady města
5.2       Informace o probíhajícím sporu s IPR
5.3   Informace zástupce společnosti ENERGOAQUA a.s. o stavu investičního záměru v lokalitě Harcovna
6.1        Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 8/2016
6.2        Projednání a schválení návrhu odměn členům finančního a kontrolního výboru za rok 2016
6.3        Projednání a schválení rozpočtového výhledu města Rožnov pod Radhoštěm na období 2017 – 2021
6.4        Návrh rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2017
6.5        Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2017
6.6        Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místních poplatcích
7.1       Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě v, na a nad městskými pozemky v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
7.2       Projednání a schválení dohody o zrušení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm uzavírané mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, ŘSD ČR a společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
7.3       Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 1339/1 k.ú. Tylovice ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm
7.4       Projednání a schválení prodeje částí pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch pana T.K.
7.5       Projednání a schválení prodeje části pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch pana L.P.
7.6       Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva mezi převodcem a oprávněným Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a nabyvatelem a povinným městem Rožnov pod Radhoštěm (p.č. 1250/31 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, v areálu ZŠ 5. května čp. 1700)
8.1       Projednání a schválení OZV č. 3/2016 o školských obvodech mateřských škol na území města
9.1     Projednání „Analýzy využitelnosti Společenského domu č.p. 487 v Rožnově pod Radhoštěm“ a možnosti jeho nákupu do vlastnictví města
10.1      Odvolání člena Kontrolního výboru
10.2      Informace Kontrolního výboru
11.1      Informace z rady Mikroregionu Vsetínsko o  ČŘB II.
11.2      Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2017
11.3      Informace o architektonických soutěžích
12.       Různé

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here