ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 20.2.2019

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
4.2 Zpráva o činnosti rady města
4.3 Informace o způsobu vyřízení petice ze dne 29. 1. 2019 ve věci konkurzního řízení na ředitelku MŠ 5. května 1527
4.4 Informace o způsobu zpřístupnění podkladových materiálů k usnesením přijatých radou města pro zastupitele
5.1 Informace o probíhajícím sporu s IPR
6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1/2019
7.1 Projednání a schválení směnné smlouvy na směnu částí pozemků v k. ú. Dolní Bečva ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a manželů K.
7.2 Projednání a schválení směny částí pozemku p. č. 606 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 625 ve společném mění manželů K. a uzavření směnné smlouvy a dohody o zrušení VB, vše v k. ú. Tylovice
7.3 Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí směnné na část dešťové kanalizace ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za novou část dešťové kanalizace vybudovanou společností RETIGO s.r.o
7.4 Projednání a schválení směnné smlouvy na převod pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm mezi městem Rožnov p.R. (pozemky pod silnicí I/35) a Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 14000 Praha, Nusle (na pozemcích se nachází chodníky, veřejná zeleň a místní komunikace ve vlastnictví města u silnice I/35 na ul. Meziříčská a u silnice I/58 na ul. Ostravská)
8.1 Rozdělení činností mezi starostu a místostarosty
8.2 Systém odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města a členů a předsedů komisí a výborů pro volební období 2018 – 2022
8.3 Zvolení dalších členů strategického výboru
8.4 Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Místní akční skupiny Rožnovsko – doplnění
8.5 Navržení místostarosty města jako kandidáta do Revizní komise Národní sítě zdravých měst ČR
8.6 Změna zřizovací listiny T klubu – kulturní agentura, příspěvková organizace (dodatek č. 2)
9.1 Projednání a schválení Individuální dotace 2019 – I. kolo
9.2 Projednání a schválení Programové podpory 2019 – Program
10.1 Projednání a schválení podání žádosti o poskytnutí národní dotace MMR v programu: Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obcí s více než 10.000 obyvateli, dotační titul DT 117D8230A – Podpora obnovy místních komunikací.
10.2 Informace o aktualizaci „Akčního plánu rozvoje města na roky 2017 – 2018 s výhledem na roky 2019 – 2020“, jako prováděcího dokumentu Strategického plánu rozvoje města platného do roku 2020
10.3 Informace o procesu přípravy nového Strategického plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-2030.
11.1 Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2018
11.2 Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dne 10. března 2019
11.3 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Města
12.1 Informace k investičním projektům
12.2 Informace o výsledku jednání s vlastníkem Společenského domu

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here