ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 21.6.2016

 

  1. Zahájení
  2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
  3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
  4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města

5.1       Zpráva o činnosti rady města

5.2       Informace o činnosti Policie ČR na území města Rožnov pod Radhoštěm (stažen)

5.3       Informace o probíhajícím sporu s IPR

6.1       Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2016

6.2       Projednání a schválení „Závěrečného účtu města Rožnova pod Radhoštěm za rok 2015“ a schválení účetní závěrky 2015

6.3       Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2015

7.1       Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (sjezdu na pozemek) v a na městském pozemku v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm

7.2.      Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (inženýrské sítě) v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k. ú. Tylovice pro stavební řízení

7.3       Projednání a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 13. 07. 2015

7.4       Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti (sjezdu na pozemek) v a na městském pozemku v k. ú. Tylovice

7.5       Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (silnice I/35)

7.6       Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě na a v městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a k.ú. Tylovice

7.7       Revokace části usnesení č. 7/XII ze dne 19. 4. 2016 a části  usnesení č. 13/IX ze dne 15. 12. 2015,  projednání a schválení opravených smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (silnice I/35)

7.8       Projednání a schválení směny pozemku p.č. 48/1 ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm za pozemky p.č. 1219/1 a 43 ve vlastnictví paní D.K., vše v k.ú. Tylovice (stažen)

7.9       Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu pozemků p.č. 2774/36 a p.č.2776/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od manželů H., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rámci majetkoprávního řešení místní komunikace Na Pařeničkách

7.10      Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva mezi převodcem a oprávněným Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a nabyvatelem a povinným městem Rožnov pod Radhoštěm. (ul. Svazarmovská, p.č. 1152/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm)

7.11      Projednání a schválení smlouvy o právu provést stavbu nového chodníku a nového parkoviště na městských pozemcích p. č. 74/2, p. č. 75/1, p. č. 76/2, p. č. 77 a p. č. 4928 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm pro stavební řízení v rámci stavby s názvem „Polyfunkční objekt parc. č. 76/1, 4930 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“ se stavebníky manžely Č.

7.12      Informace o umísťování reklamních zařízení typu „áčko“

8.1       Projednání a schválení smlouvy č. 0226/2016/ORM, o zřízení práva stavby, v rámci akce „Veřejné WC-parkoviště VMP, Palackého ul., Rožnov pod Radhoštěm“ (stažen)

8.2       Projednání a schválení rámcových podmínek pro zadání architektonicko-urbanistické soutěže na akci „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“

8.3       Projednání a schválení rámcových podmínek pro zadání architektonicko-urbanistické soutěže na akci „ přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“

8.4       Projednání a schválení spoluúčasti na financování akce „Rekonstrukce víceúčelového městského sportovního areálu na ul. Letenská“ v návaznosti na schválení žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z programu č. 133510 (MŠMT ČR)

8.5       Informace o přípravě Akčního plánu 2017-2019

9.1       Individuální dotace Ateliér Sebevzdělávání

10.1      Projednání a schválení nového úplného znění zakladatelské listiny společnosti TV Beskyd s.r.o.

10.2      Projednání a navržení změny členů dozorčí rady společnosti TV Beskyd s.r.o.

10.3      Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na valnou hromadu společnosti EP Rožnov, a.s., pověření starosty.

10.4      Projednání návrhu na pojmenování některé z ulic v Rožnově pod Radhoštěm po A. G. Masarykové.

10.5     Projednání a schválení rozsahu spolupráce s Valašským muzeem v přírodě Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2016.

11.1      Zpráva kontrolního výboru o kontrole místních poplatků

11.2 Volba nového člena finančního výboru (vložen)

12.1 Informace k novele zákona o obcích

12.2      Informace o konání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

12.3      Informace o konání valné hromady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko.

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here