tvb24.cz
  • V Rožnově p. R. začne 3. dubna jarní bloková očista. Harmonogram najdete na www.roznov.cz
  • Den otevřených dveří na frenštátské ZŠ a MŠ Záhuní proběhne 4. dubna.
  • Svoz bioodpadu proběhne v Rožnově p. R. ve dnech 22. 4. a 29. 4. 2023. Více info na www.roznov.cz
  • Rožnovská ZŠ Záhumení hledá kolegy na pozici ekonom-účetní. Více info na www.zs-zahumeni.cz
  • Zápisy žáků do prvních tříd budou ve Frenštátě p. R. ve středu 12. dubna.
  • KAM VYRAZIT: Verrat, Kronstadt, Märnø, koncert, 31. 3. 2023 od 20.00, Vrátnice Rožnov p. R.
  • KAM VYRAZIT: Noc s Andersenem, přenocování v knihovně, 31. 3. 2023 od 18:00, Knihovna Zubří
  • KAM VYRAZIT: Audience, divadelní představení, 1. 4. 2023 v 19.00, Vrátnice Rožnov p. R.
  • KAM VYRAZIT: Veselé pohádkové kreslení, 2. 4. 2023 v 10.00 a 15.30, malý sál DK Frenštát p. R.

ZÁZNAM: Jednání zastupitelstva města Frenštát p. R. | 15.12.2022

01-VED – Zahájení, schválení programu
02-VED – Určení navrhovatelů usnesení
03-VED – Určení ověřovatelů zápisu
04-VED – Usnesení ze schůzí RM
05-KV – Kontrola plnění usnesení ZM
06-VED – Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
07-Různé – občané
08-KONTROLA – Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (Pohorská jednota Radhošť, z.s.; sml. č. 392/2021)
09-OVÚP – Schválení určeného zastupitele pro spolupráci při projednávání Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm včetně jeho změn pro volební období 2022-2026
10-VED – Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a členem zastupitelstva města
11-OVV – Fond Horečky
12-VED – Městská policie
13-OVV – Místní akční skupina MAS Lašsko – delegování zástupce Města Frenštát pod Radhoštěm
14-OVV – Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – delegování zástupce Města Frenštát pod Radhoštěm
15-OVV – Úprava rozpočtu k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města – TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek
16-OVV – Změna dotačního projektu „Zajištění provozování lanové dráhy Frenštát pod Radhoštěm – Horečky“ – TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek
17-OVV – Dotační program č. 1 Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti pro rok 2023
18-OVV – Dotační program č. 2 Podpora zájmové činnosti pro rok 2023
19-OVV – Dotace z rozpočtu Fondu sociálních služeb – Poskytování dotací pro sociální oblast a navazující aktivity pro rok 2023
20-OSV – Rozšíření kapacity pečovatelské služby Charity Frenštát pod Radhoštěm a deklarace finanční spoluúčasti obce
21-OSV – Změna Statutu Fondu sociálních služeb
22-OIR – Převody nemovitých věcí – výkup pozemků p. č. 4342/2, p. č. 4472/52 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm 23.23-OIR – Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě kupní – Ing. Jiří Matera ( Pěší komunikace Sibérie-U Bačů)
24-OIR – Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě kupní – Božena Kocmanová a Miroslav Martinák ( Pěší komunikace Sibérie-U Bačů)
25-OIR – Návrh na převzetí vodovodu na Papratné do majetku města
26-OFR-Změna rozpočtu na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 7
27-OFR – Rozpočet města na rok 2023
28-OFR – Kompetence rady města k provádění rozpočtových opatření
29-OTAJ – Změna zřizovacích listin
30-VED – Tourist Invest s.r.o.
31-OFR – Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
32-OFR – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
33-Různé
34-Závěr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button