tvb24
 • Michaela Juříčková získala dvě zlaté medaile na Mistrovství ČR ve skoku na trampolíně.
 • V Rožnově p. R. je možné požádat o programovou podporu pro rok 2024. Info na www.roznov.cz
 • Město Rožnov p. R. hledá vedoucího finančního odboru MěÚ. Více info na www.roznov.cz
 • Město Frenštát p. R. vyhlásilo dotační program pro rozvoj sportovní infrastruktury. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. uspělo v soutěží O keramickou popelnici za třídění odpadu.
 • Stavba projektu Prodloužení vodovodu Zubří - ul. Čertoryje a Pod Javorníkem má být dokončena v červenci.
 • KAM VYRAZIT: Rožnov mě baví, městské slavnosti, 21 - 22. 6. 2024 v 18.00, městský park Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Kontakt fest, festival, 22. 6. 2024 od 10.00, Amfiteátr na Horečkách Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Tylovský jarmark, 22. 6. 2024 od 9.00, areál pivnice Harcovna, Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Tvořivá a šicí dílna, workshop, 24. 6. 2024 v 16.00, Městská knihovna Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Benefice pro autisty, 25. 6. 2024 od 17.00, Amfiteátr na Horečkách Frenštát p. R.

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 14.9.2021

1 – Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise
2 – Schválení programu zasedání zastupitelstva města
3 – Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů
4 – Zpráva o činnosti rady města
5 – Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 6/2021
6 – Průběžná informace o zajištění financování na nákup budov České pošty, s. p. – úvěr
7 – Aktualizace Koncepce rozvoje bydlení města 2018-2028
8 – Obec přátelská seniorům 2021
9 – Obecně závazná vyhláška č. 5/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem
Rožnov pod Radhoštěm
10 – Rozhodnutí o přechodu „detašovaného pracoviště MŠ Horní Paseky “ z MŠ Na Zahradách na MŠ 5. května
1527 a schválení dodatků ke zřizovacím listinám
11 – Projednání a schválení koupě částí pozemků p. č. 658/1 a p. č. 655 v k. ú. Tylovice
12 – Projednání a schválení výkupu pozemků pro stavbu vodojemu v lokalitě Horní Paseky
13 – Projednání a schválení darovací smlouvy č. 198/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským
krajem (převod silnice III/48612 na ul Bezručova, ul. Hradišťko a části ul. Dolní Paseky včetně pozemku p. č. 3613/3
v k. ú. Rožnov p.R.).
14 – Projednání a schválení smlouvy o koupi staveb veřejné technické infrastruktury „Prodloužení splaškové
kanalizace a vodovodního řádu na parc. č. 559/3, 560/2, 561/5, 567/2 v k. ú. Tylovice“ od soukromého investora
do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm.
15 – Prodej městských pozemků p. č 2767/32 a p. č. 2767/50 vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
16 – Projednání a schválení dohody o zrušení kupní smlouvy č. 144/2021/OSM/1 k prodeji části pozemku p. č.
1306/1 v k. ú. Rožnov p. Radh., projednání žádosti o směnu pozemků a informace k údržbě veřejné zeleně části
pozemku p. č. 1306/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
17 – Změna názvu T-klubu, kulturní agentury, příspěvkové organizace
18 – Nová vizuální identita města Rožnov pod Radhoštěm – představení vítězného návrhu
19 – Jednací řád zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm
20 – Rezignace Ing. Radima Holiše na funkci starosty města Rožnov pod Radhoštěm
21 – Změny ve vedení města Rožnov pod Radhoštěm a volba nového starosty
22 – Změny ve složení Finančního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm
23 – Změny ve složení Strategického výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm
24 – Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení mikroregion Rožnovsko
25 – Pověření zastupitele funkcí „Politik pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21“
26 – Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Místní akční skupiny Rožnovsko
27 – Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s.
28 – Pověření členů zastupitelstva města funkcí oddávajícího
29 – Informace, podněty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button