tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 14.9.2021

1 – Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise
2 – Schválení programu zasedání zastupitelstva města
3 – Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů
4 – Zpráva o činnosti rady města
5 – Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 6/2021
6 – Průběžná informace o zajištění financování na nákup budov České pošty, s. p. – úvěr
7 – Aktualizace Koncepce rozvoje bydlení města 2018-2028
8 – Obec přátelská seniorům 2021
9 – Obecně závazná vyhláška č. 5/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem
Rožnov pod Radhoštěm
10 – Rozhodnutí o přechodu „detašovaného pracoviště MŠ Horní Paseky “ z MŠ Na Zahradách na MŠ 5. května
1527 a schválení dodatků ke zřizovacím listinám
11 – Projednání a schválení koupě částí pozemků p. č. 658/1 a p. č. 655 v k. ú. Tylovice
12 – Projednání a schválení výkupu pozemků pro stavbu vodojemu v lokalitě Horní Paseky
13 – Projednání a schválení darovací smlouvy č. 198/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským
krajem (převod silnice III/48612 na ul Bezručova, ul. Hradišťko a části ul. Dolní Paseky včetně pozemku p. č. 3613/3
v k. ú. Rožnov p.R.).
14 – Projednání a schválení smlouvy o koupi staveb veřejné technické infrastruktury „Prodloužení splaškové
kanalizace a vodovodního řádu na parc. č. 559/3, 560/2, 561/5, 567/2 v k. ú. Tylovice“ od soukromého investora
do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm.
15 – Prodej městských pozemků p. č 2767/32 a p. č. 2767/50 vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
16 – Projednání a schválení dohody o zrušení kupní smlouvy č. 144/2021/OSM/1 k prodeji části pozemku p. č.
1306/1 v k. ú. Rožnov p. Radh., projednání žádosti o směnu pozemků a informace k údržbě veřejné zeleně části
pozemku p. č. 1306/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
17 – Změna názvu T-klubu, kulturní agentury, příspěvkové organizace
18 – Nová vizuální identita města Rožnov pod Radhoštěm – představení vítězného návrhu
19 – Jednací řád zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm
20 – Rezignace Ing. Radima Holiše na funkci starosty města Rožnov pod Radhoštěm
21 – Změny ve vedení města Rožnov pod Radhoštěm a volba nového starosty
22 – Změny ve složení Finančního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm
23 – Změny ve složení Strategického výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm
24 – Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení mikroregion Rožnovsko
25 – Pověření zastupitele funkcí „Politik pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21“
26 – Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Místní akční skupiny Rožnovsko
27 – Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s.
28 – Pověření členů zastupitelstva města funkcí oddávajícího
29 – Informace, podněty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button