ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 11.12.2019

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Převody nemovitých věcí
9) Informace o dotačních projektech
10) Aktuální stav plánu oprav a investic
11) Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
12) Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho
výkon
13) Žádost o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně (TJ Sokol)
14) Žádost o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně (Arundo
trading s. r. o.)
15) Žádost o úpravu rozpočtu projektu dotace poskytnuté z rozpočtu města
16) Zápisy z jednání dozorčí rady Mikroregionu Frenštátsko
17) Změna rozpočtu na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 6
18) Rozpočet na rok 2020
19) Změna vzorových smluv k dotačním programům
20) Dotace z rozpočtu města pro rok 2020 – Dotační program č. 1 Podpora sportovní
a tělovýchovné činnosti pro rok 2020
21) Dotace z rozpočtu města pro rok 2020 – Poskytování dotací pro sociální a zdravotní oblast
22) Vydání Změny č. 4 Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
23) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
24) Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
25) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
26) Prodej pozemku 1640
27) Různé

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here