ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 11.4.2019

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) JRZM-2019 Jednací řád zastupitelstva města
8) Představení záměru stavby obchodního centra společnosti RIVERENZA a. s.
9) Různé – občané
10) Převody nemovitých věcí
11) Kupní smlouva – propustek přes Sadový potok
12) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmami LČR, s. p., GasNet, s. r.o. a GridServices, s. r. o.
13) Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy s MS krajem (přechod pro chodce na ul. Nádražní)
14) Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě kupní (pěší komunikace Sibérie – U Bačů)
15) Smlouva o právu k provedení stavby, smlouva o budoucí směnné smlouvě – RIVERENZA a. s.
16) Projednání smluvní pokut – Tourist Invest s. r. o.
17) Majetkoprávní vyrovnání s vlastníkem soukromého vodovodu (příprava stavby “Rozšíření vodovodní sítě ve Frenštátě p. R., Planiska”)
18) Informace o dotačních projektech
19) Studie Central Park Planiska
20) Schválení přijetí dotace na projekt Místní akční plán ORP Frenštát pod Radhoštěm
21) Dotace z rozpočtu města
22) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“
23) Změna rozpočtu na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 2
24) Zápisy z jednání dozorčí rady Mikroregionu Frenštátsko
25) Koncepce sociálního bydlení – návrh řešení
26) Členství města ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
27) Výroční zpráva 2018
28) Různé
29) Závěr

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here