ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 13.2.2020

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Převody nemovitých věcí
9) Informace o dotačních projektech
10) Záměr zveřejnění prodeje bytu č. 6 v domě čp. 1216, Sídl. Beskydské
11) Žádosti o převody vlastnictví bytů č. 8 a č.10 v domě čp.1161, ul. Rožnovská
12) Žádost o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně (ARUNDO
TRADING s. r. o.)
13) Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (TJ Slovan Frenštát p. R., z. s.)
14) Žádosti o úpravu rozpočtu projektu dotace poskytnuté z rozpočtu města
15) Žádost o úpravu rozpočtu poskytnuté individuální dotace Pohorská jednota Radhošť, z. s.
16) Žádosti o individuální dotaci
17) Vyhodnocení veřejné zakázky „Cyklostezka Lubina – Lomná,“ schválení uzavření smlouvy se zhotovitelem
18) Návrh plánu oprav a investic na rok 2020 a plán investičních záměrů města na r. 2020 – 2023
22) Program rozvoje města – předřazen
19) Změna rozpočtu na rok 2020 – RO č. 1
20) Úprava Zásad pro odměňování členů ZM
21) Zvýšení podpory MVČR u víceletého projektu asistent prevence kriminality na rok 2020
23) Dodatek č.1 ke smlouvě č. 01074/2019/RRC o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
24) Různé
25) Závěr

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here