ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 14.11.2019

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Převody nemovitých věcí
9) Prodej bytové jednotky č. 6 v domě čp. 1216 v Sídl. Beskydském ve Frenštátě pod Radhoštěm – vyhodnocení podaných nabídek
10) Informace o dotačních projektech
11) Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (Tělocvičná jednota Sokol Frenštát pod Radhoštěm)
12) Žádost o úpravu rozpočtu poskytnuté individuální dotace – Pohorská jednota Radhošť, z. s.
13) Finanční dar z rozpočtu města pro obec Lenora
14) Změna rozpočtu na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 5
15) Darovací smlouva Nadační fond STUDENT
16) Uzavření dodatku ke smlouvě o kontokorentním úvěru
17) Návrh společnosti SIEMENS, s. r. o. na pořízení změny Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
18) Návrh města Frenštát pod Radhoštěm na pořízení změny Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
19) Ukončení poskytování sociální služby Terénní sociální práce a změna zřizovací listiny OSSSS
20) Různé

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here