ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 14.12.2017

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Slovo starostky
5) Usnesení ze schůzí RM
6) Kontrola plnění usnesení ZM
7) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
8) Různé – občané
9) Věcná práva k nemovitým věcem
10) Informace o dotačních projektech
11) Studie regenerace Sídl. Beskydské a Školské čtvrti
12) Fond Horečky
13) Změna rozpočtu na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 7
14) Poskytnutí finančních darů a individuální dotace z rozpočtu města
15) Odměňování zastupitelů a členů výborů ZM a komisí RM od 1. 1. 2018
16) Plán oprav a investic města na období 2018 – 2020
17) Rozpočet na rok 2018, plán investic a oprav na rok 2018
18) Návrh OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018
19) Návrh OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Frenštát pod Radhoštěm
20) Návrh OZV o provozování hostinské činnosti
21) Zápis z jednání dozorčí rady DSO Mikroregion Frenštátsko 2/2017
22) Výroční zpráva za rok 2016 MAS Lašsko
23) Volba přísedících u Okresního soudu v Nového Jičíně
24) Různé

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here