ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 21.4.2016


 
PROGRAM:

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Slovo starostky
4) Kontrola plnění usnesení 11. ZM z 18. 2. 2016 a 12. ZM z 31. 3. 2016
5) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
6) Různé – občané
13) Sportovní areál pod Horečkami/bruslení (předřazen)
7) Výroční zpráva za rok 2015
8) Převody nemovitých věcí
9) Souhlas s přijetím dotací z MSK a uzavření smluv
10) Dotace pro sociální služby a uzavření smlouvy s MSK
11) Souhlas s realizací VII. etapy „Regenerace panelových sídlišť“ Fr. Horečky/Rožnovská
12) Aktuální informace o dotačních projektech
14) Změna rozpočtu na rok 2016 – RO č. 2
15) Návrh OZV-2016-01, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Frenštátu
pod Radhoštěm
16) Návrh OZV–2016–02 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při
provozování hostinských činností
17) Návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině organizační složky Středisko sociálních služeb
18) Návrh jednacího řádu Zastupitelstva města
19) Další postup ve věci žaloby na zaplacení smluvní pokuty
20) Různé

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here