ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 23.2.2017

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Slovo starostky
4) Zhodnocení správy portfolia města za rok 2016
5) Bezpečnostní zpráva PČR a MP za rok 2016
6) Kontrola plnění usnesení 18. ZM z 8. 12. 2016
7) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
8) Různé – občané
9) Převody nemovitých věcí
10) Schválení prodeje spoluvlastnického podílu pozemku k dříve prodané bytové jednotce č. 1219/5 v domě č. p. 1219, 1220, 1221 ve Frenštátě pod Radhoštěm
11) Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě GasNet, s. r. o.
12) Cyklostezka Lomná-Lubina – návrhy smluv vlastníků dotčených pozemků k projednání
13) Vyřazení pořízení rolby z veřejné zakázky Obnova bruslení ve sportovním areálu „Pod Horečkami“
14) Informace o dotačních projektech
15) Fond Horečky
16) Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem na projektu MAP rozvoje vzdělávání ORP Frenštát p. R. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000116
17) Administrativní úprava čl. IX bodu 2 Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory pro sociální a zdravotní služby
19) Návrh plánu oprav a investic na období 2017 – 2020
20) Změna rozpočtu na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 1
18) Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města (přesunut)
21) Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Frenštát pod Radhoštěm
22) Uzavření Smluv o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Novojičínsko východ a západ
23) Různé

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here