ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 23.6.2016

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Slib člena zastupitelstva města
3) Volba navrhovatelů usnesení
4) Slovo starostky
5) Kontrola plnění usnesení 13. ZM z 21. 4. 2016
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Převody nemovitých věcí
9) Sportovní areál pod Horečkami – bruslení, parkoviště
10) Změna věcné náplně akce „Rekonstrukce a rozšíření sportovišť ZŠ Záhuní“
11) Koncepce veřejného pohřebiště
12) Fond Horečky
13) Dopravní strategie města
14) Žádost Lesů ČR ve věci propustků
15) Hřiště na Bezručově ulici
16) Informace o dotačních projektech
17) Schválení účetní závěrky za rok 2015
18) Závěrečný účet města Frenštát pod Radhoštěm za rok 2015
19) Změna rozpočtu na rok 2016 – RO č. 3
20) Smlouva o partnerství – MAS Lašsko, z. s.
21) Memoriál Jiřího Rašky
22) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2015
23) Odvolání proti platebnímu výměru za porušení rozpočtové kázně, žádost o prominutí penále – Domov Hortenzie
24) Změna OZV 2016-02 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností
25) Úprava zřizovací listiny organizační složky Městské kulturní středisko
26) Informace o průběhu soudního řízení ve věci žaloby na zaplacení smluvní pokuty
27) Dodatek ke smlouvě s TJ o provozování lanové dráhy Horečky (vložen)
28) Různé

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here