ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 25.6.2020

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Zapůjčení sochy Radegasta
9) OZV o regulaci používání pyrotechnických výrobků
10) Tourist Invest s. r. o. – revokace usnesení
11) Informace k převodům vlastnictví jednotek v domě čp. 1161
11-1) Převody nemovitých věcí – odprodej pozemku p. č. 3793/11
11-2) Převody nemovitých věcí – odprodej části pozemku p. č. 4467/9
11-3) Převody nemovitých věcí – odprodej pozemků v CO skladech
11-4) Převody nemovitých věcí – odkoupení části pozemku p. č. 1451
12) Informace o dotačních projektech
12-1) Informace o dotačních projektech – Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt Zvýšení
bezpečnosti komunikace ul. Rožnovská
12-2) Informace o dotačních projektech – Přechod pro chodce na ul. Nádražní – přijetí dotace
12-3) Informace o dotačních projektech – Dotace pro sociální služby a uzavření smlouvy s MSK
12-4) Informace o dotačních projektech – Zabezpečení akceschopnosti JSDH – přijetí dotace
12-5) Informace o dotačních projektech – Přechod pro chodce na ul. Podkopčí – přijetí dotace
12-6) Informace o dotačních projektech – Program regenerace MPR a MPZ na rok 2020 – přijetí
dotace
13) Informace o aktuálním stavu plnění Plánu oprav majetku a investic města Frenštát pod
Radhoštěm na rok 2020, Informace a Plánu investičních záměrů města na roky 2020-2023
14) FOND HOREČKY – Individuální dotace na provoz lanové dráhy na Horečkách
15) Finanční dar z rozpočtu města
16) Dotace z rozpočtu města pro rok 2020 – Poskytování dotací pro sociální a zdravotní oblast –
II. kolo
17) Změna rozpočtu na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 3 a č. 4
18) Schválení účetní závěrky za rok 2019
19) Závěrečný účet města za rok 2019
20) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2019 a zápis
z jednání dozorčí rady Mikroregionu Frenštátsko
21) Souhlas se zařazením území města Frenštát pod Radhoštěm do území působnosti MAS
Lašsko, z .s. na programové období 2021-2027
22) Informace z jednání pracovní skupiny k dalšímu nakládání s areálem CO skladů
23) Různé

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here