ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 6.12.2018


1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Převody nemovitých věcí
9) Dořešení majetkoprávních vztahů k pozemku parc. č. st. 3005
10) Informace o dotačních projektech
11) Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 2018
12) Pořízení Změny č. 5, Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
13) Určení zastupitele pro spolupráci při projednávání Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm vč. jeho změn
14) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019
15) Změna rozpočtu na rok 2018 – RO č. 8
16) Rozpočet na rok 2019
17) Zhodnocování finančních prostředků města
18) Změna obecně závazné vyhlášky
19) Návrh na změnu Zásad pro odměňování – neuvolnění zastupitelé
20) Delegování všech práv člena obcí SOMPO
21) Revokace usnesení ve věci Central parku
21) Různé
22) Závěr

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here