ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 10.12.2019

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
4.2 Zpráva o činnosti rady města
5.1 Informace o probíhajícím sporu s IPR
5.2 Projektová dokumentace na akci „Kulturní cenrum v Rožnově pod Radhoštěm“
5.3 Provozně ekonomický model Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm
5.4 Schválení 3. aktualizace „Akčního plánu rozvoje města 2017 – 2020“, s výhledem na rok 2020
6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6/2019
6.2 Převod disponibilních prostředků z peněžního Fondu rozvoje technické infrastruktury Města Rožnov pod Radhoštěm
6.3 Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místních poplatcíc
6.4 Schválení smlouvy o úvěru – investiční úvěrový rámec
6.5 Projednání a schválení návrhu rozpočtu města na rok 2020
6.6 Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2020
6.7 Projednání a schválení dodatku smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje
7.1 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (rekonstrukce silnice I/35)
7.2 Projednání a schválení Kupní smlouvy č. 304/2019/OSM na odkoupení pozemku p.č. 281/4 v k.ú. Tylovice z majetku pana M.S.
7.3 Projednání a schválení Kupní smlouvy č. 305/2019/OSM na odkoupení pozemku p.č. 287/2 v k.ú. Tylovice z majetku pana P.B.
7.4 Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p. č. st. 269/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
7.5 Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p. č. 1306/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
7.6 Projednání a schválení směnné smlouvy na směnu pozemku p.č. 3625/20 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemky ve vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR (na pozemcích se nachází chodníky, veřejná zeleň a místní komunikace ve vlastnictví města u silnice I/58) v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
7.7 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě směnné na směnu části městského pozemku p.č. 11 za pozemek p.č. 3690/42 a část pozemku p.č. 3690/21 ve vlastnictví společnosti Moravská nemovitostní a.s. s dohodou o budoucím zřízení předkupního práva pro město Rožnov pod Radhoštěm (Paláčkův mlýn) – stažen
8.1 Navržení a volba kandidátů na funkci přísedících u Okresního soudu ve Vsetíně na volební období 2020 – 2024
8.2 Aktualizace Zásad pro poskytnutí odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů města od 1. 1. 2020 – stažen
8.3 Schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
9.1 Projednání a schválení třetí aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm
10.1 Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2020
10.2 Změna plánu činnosti kontrolního výboru pro rok 2019
11.1 Informace – termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2020

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here