tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.
Rožnov p. R. | zpravodajstvíRožnov pod Radhoštěmzastupitelstvo Rožnov p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 12.12.2017

 
1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
5.1 Zpráva o činnosti rady města
5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7/2017
6.2 Projednání a schválení návrhu odměn členům finančního a kontrolního výboru za rok 2017
6.3 Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na
období 2018 – 2022
6.4 Návrh rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2018
6.5 Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ
BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2018
6.6 Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
4/2015, o místních poplatcích
6.7 Informace k úkolu uloženého ZM usnesením č. 21 ze dne 20. 6. 2017 (odpis pohledávek z bytů
starších 10 let)

7.1 Projednání a schválení prodeje pozemků ve vlastnictví města Rožnov p.R. v lokalitě Na
Zahradách ve prospěch vlastníků garáží postavených na těchto městských pozemcích, v k.ú.
Rožnov p.R. – stažen
7.2 Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod technické infrastruktury ke
stavbě „Prodloužení splaškové kanalizace“ se soukromým investorem v lokalitě Horní
Paseky,ul. Žerotínská v pozemcích v k.ú. Rožnov p.R.
7.3 Projednání a schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě na vybudování nové veřejné dopravní
infrastruktury, účelové komunikace na pozemku p.č. 2666/13 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví
města Rožnov pod Radhoštěm se soukromými investory
7.4 Projednání a schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě na vybudování a převod technické a
dopravní infrastruktury ke stavbě „Prodloužení účelové komunikace a inženýrských sítí“ se
soukromými investory v lokalitě Kramolišov, Na Drahách, Rožnov pod Radhoštěm
7.5 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní pro výkup části pozemku p.č. 3025/30
v k.ú. Rožnov p.R. pro příjezdovou komunikaci k vodojemu – Horní Paseky – stažen
7.6 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní pro výkup části pozemku p.č. 3025/14
v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro vodojem – Horní Paseky – stažen
7.7 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní pro výkup části pozemku p.č. 3025/17
v k.ú. Rožnov p.R. pro vodojem – Horní Paseky – stažen

7.8 Pronájem Společenského domu

8.1 Projednání a schválení smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o nájmu pozemku
par. č. 1000/1, k.ú. Rožnov p.R., v rámci přípravy investiční akce „Parkoviště na ulici
Zemědělská, Rožnov pod Radhoštěm“
8.2 Projednání a schválení aktualizace „Akčního plánu rozvoje města na roky 2017 – 2018 s
výhledem na roky 2019 – 2020“, jako prováděcího dokumentu Strategického plánu rozvoje
města platného do roku 2020
8.3 Projednání a schválení smlouvy o postoupení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene v rámci stavby „Vodovod ul. Sadová“.

9.1 Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm od 1.1.2018
9.2 Schválení příspěvků uvolněným členům zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm a
aktualizace Zásad pro použití a tvorbu sociálního fondu města Rožnov pod Radhoštěm od 1.1.2018
9.3 Schválení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Rožnov pod
Radhoštěm od 1.1.2018
9.4 Informace o žádosti předsedy okresního soudu o přísedící Okresního soudu ve Vsetíně pro
období 2018 – 2022
9.5 Projednání a schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm
9.6 Informace k závěrečnému vyúčtování oslav 750 let města Rožnov pod Radhoštěm

10.1 Projednání požadavků na změnu územního plánu Rožnov pod Radhoštěm
10.2 Seznámení s územními studiemi v Rožnově pod Radhoštěm

11.1 Volba nového člena osadního výboru

12.1 Informace o probíhající přípravě projektů „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“ a
„Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm“
12.2 Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2018
13. Diskuze, různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button