ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 18.4.2017

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
5.1 Zpráva o činnosti rady města
5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR

5.3 Informace o žádosti společnosti SYNOT REAL ESTATE k. s. ze dne 5. 4. 2017

6 ODBOR FINANČNÍ
6.1 Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her na území města Rožnov pod Radhoštěm – OVZ č. 1/2017
6.2 Projednání a schválení rozpočtových opatření
6.3 Projednání a schválení smlouvy pro poskytnutí finančního příspěvku na dopravní obslužnost autobusové linky Dolní Paseky
6.4 Obecná informace o spotřebách energií v budovách města

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU
7.1 Prezentace FoosForLife
7.1 Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě na a v městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
7.2 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti (sjezdu na pozemek) v a na městském pozemku v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
7.3 Projednání a schválení kupních smluv a směnné smlouvy k odkoupení pozemků v k.ú. Tylovice do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rámci investiční akce „Chodník Rožnov p.R.-Tylovice“
7.4 Projednání výzvy k uplatnění předkupního práva ke koupi budovy č.p. 1908 v k.ú. Tylovice od slečny K.L., zastoupené zákonným zástupcem paní R.B., obě bytem Lichnov ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm jako předkupníka

8. ODBOR ŠKOLSTVÍ
8.1 Projednání a schválení Individuálních dotací
8.2 Projednání a schválení programové podpory II. část

9. ODBOR ROZVOJE
Žádný bod

10. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY
10.1 Informace o spolupráci s partnerskými městy
10.2 Projednání a schválení OZV o nočním klidu

11. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP
11.1 Informace o územní studii Písečný v Rožnově pod Radhoštěm

12. OSTATNÍ PODÁNÍ
12.1 Volba člena kontrolního výboru
12.2 Pověření k výkonu funkce oddávajícího při svatebních obřadech
12.3 Revokace usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm z roku 2009

13. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ
13.1 Informace o přípravě koncepce rozvoje bydlení
13.2 Informace o činnosti městského zahradníka
13.3 Informace o přípravě projektu „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“
13.4 Informace o přípravě projektu „Kulturní centrum v Rožnov pod Radhoštěm“

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here