ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 20.6.2017

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
5.1 Zpráva o činnosti rady města

5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR

6. ODBOR FINANČNÍ
6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4
6.2 Projednání a schválení „Závěrečného účtu města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2016“ a schválení účetní závěrky 2016
6.3 Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2016
6.4 Návrh na vklad nemovitosti do společnosti Krytý bazén, spol. s r.o. Rožnov formou dobrovolného nepeněžitého příspěvku společníka

7. ODBOR ROZVOJE
7.1 Informace o přípravě „Koncepce rozvoje bydlení“ a schválení „Pravidel výkupů staveb veřejné technické a dopravní infrastruktury“.

8. ODBOR SPRÁVY MAJETKU
8.1 Směna části městského pozemku p.č. 842/5 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a části pozemku p.č. 851/1 ve vlastnictví společnosti RETIGO s.r.o. vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
8.2 Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (rekonstrukce silnice I/35)
8.3 Projednání a schválení prodeje částí městského pozemku p.č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
8.4 Revokace usnesení č. 6/XV ze dne 1. 11. 2016 a projednání a schválení směny bytové jednotky č. 2330/7 ve vlastnictví města za pozemek p. č. 296, jehož součástí je rodinný dům č. p. 1860 a pozemky p. č. 297 a p. č. 298 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví paní L.H.
8.5 Vyhlášení záměru na prodej pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě Na Zahradách ve prospěch vlastníků garáží postavených na těchto městských pozemcích, v k.ú. Rožnov p. R.
8.6 Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod technické infrastruktury ke stavbě „Prodloužení vodovodu a kanalizace k.ú.Tylovice č. parc 1142/5, Horní Dráhy“ se soukromým investorem v lokalitě Tylovické Horečky 2, k.ú. Tylovice
8.7 Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod technické a dopravní infrastruktury ke stavbě „Prodloužení účelové komunikace a inženýrských sítí“ se soukromým investorem v lokalitě Kramolišov, Na Drahách, Rožnov pod Radhoštěm
8.8 Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod technické a dopravní infrastruktury ke stavbě „Eden Rožnov“ se soukromým investorem v lokalitě Láz, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (společnost Eden Rožnov s.r.o.)

9. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY
9.1 Projednání a schválení pravidel pro udělování ocenění a záštit města Rožnov pod Radhoštěm

9.2 Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na valnou hromadu společnosti EP Rožnov, a.s., pověření starosty.

9.3 Informace o akcích připravovaných k výročí 750. let města

10. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP
10.1 Projednání požadavků na změnu územního plánu Rožnov pod Radhoštěm

11. OSTATNÍ PODÁNÍ
11.1 Zpráva Kontrolního výboru o provedené kontrole

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ
12.1 Informace o přípravě projektu „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“
12.2 Informace o přípravě projektu „Kulturní centrum v Rožnov pod Radhoštěm“

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here