ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 10.11.2016


1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Slovo starostky
4) Kontrola plnění usnesení 15. ZM z 22. 9. 2016, 16. ZM z 29. 9. 2016
5) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
6) Různé – občané
7) Převody nemovitých věcí
8) Schválení prodeje spoluvlastnického podílu k dříve prodané bytové jednotce č. 40/5 v domě č. p. 40 a 41 ve Frenštátě pod Radhoštěm
9) Schválení stanov: Společenství vlastníků 1160, Frenštát p. R., Společenství vlastníků 1161, Frenštát p. R., Společenství vlastníků 1135, 1136, 1137, Frenštát p. R., Společenství vlastníků 1151, 1152, 1153, Frenštát p. R. a pověřeného zástupce
10) Informace o dotačních projektech
11) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
12) Navýšení dotace pro sociální služby
13) Schválení přijetí dotace – MAP
14) Změna rozpočtu na rok 2016 – RO č. 5
15) Rozpočtový výhled města na roky 2017 – 2021
16) Kupní smlouva s GasNet, s. r. o.
17) Dodatek ke smlouvě o dílo na externí zajištění záznamu a odbavení živého vysílání do sítě internet z jednání ZM
18) Darovací smlouva – Nadační fond Student
19) Veřejná finanční podpora – schválení nových pravidel a dotačních programů pro rok 2017
20) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
21) Návrhy obecně závazných vyhlášek o veřejném pořádku
22) Stanovisko k záměru omezení provozu na komunikaci Rekovice – Koliba na Horečkách
23) Různé

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here